نقد و بررسی تخصصی سمبه 10 تایی خارجی

شماره سوراخ ها 1 میل میباشد و فاصله ی سوراخ ها 0.4 می باشد.


نمایش بیشتر بستن